Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Historie školy

Na 9. srpna 1945 byla svolána první schůze přípravného vý­boru městské hudební školy. Přítomni byli: Lubomír Ptáček, odborný učitel měšťanské školy, členové MNV pan Müller a Stránský, Karel Bayer, státní profesor reálného gymnasia, Karel Špaček, poštovní úředník, Karel Opočenský, učitel národní školy, Václav Vrba, knih­kupec, Karel Král, soudní revident v. v., Bohumil Navrátil, úředník spořitelny, Bohumír Borovanský, odborný učitel měšťanské školy dívčí. Z těchto přítomných byl zvolen přípravný výbor, jehož předse­dou se stal L. Ptáček, místopředsedou a školským právním referen­tem K. Bayer, jednatelem K. Špaček, pokladníkem K. Dvořák, zapisovatelem Jiří Nový, úředník ONV a propagátorem PhDr. Otakar John, st. profesor reálného gymnasia a předseda Pěvecko-hudebního spolku. Zatímním správce školy zvolen byl Karel Opočenský.  

Bylo stanoveno, že škola bude mít tato oddělení: instrumentální, klavírní (též pro harmonium a varhany), intonační a teoretické, oddělení pro sborový a sólový zpěv a oddělení  pro gymnastiku a rytmiku. Do učitelského sboru bylo získáno pět učitelů. Vyučovat se začalo v místnostech měšťanské školy, rytmice v sále hotelu Záložna, později v tělocvičně gymnasia. V březnu 1946 přesídlila Městská hudební škola do Bernátových sadů (dnes budova Na Vyhlídce 123), kterýžto starý obecní dům (bývalý starobinec) byl opraven pro školu. Počet žáků v průběhu školního roku rostl, takže v březnu 1946 činil 156 žáků.Správní výbor (kuratorium) školy, ustavený v listopadu 1945, měl za předsedu L. Ptáčka, místopředsedou byl K. Bayer, jednatelem J. Lhotský, zapisovatelem B. Borovanský, pokladníkem Jan Karbusický a revizory účtů V. Vrba a V. Zelenka. Z původní Městské hudební školy se v roce 1948 stal Městský hudební ústav. Roku 1963 byly ústavy přejmenovány na Lidové školy umění. Rozvoj škol v této době a jejich struktura umožňující vzdělávání dětí ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický) jsou ojedinělé a nemají ve světě obdoby. Změna názvu na Základní uměleckou školu pochází z roku 1990. 


V průběhu šedesáti let od vzniku školy se vystřídala mnohá jména, osobnosti, z nichž jmenujme aspoň ty, které pro město Mělník a jeho kulturní život znamenaly mnohé. Především to byl už zmíněný první správce školy učitel Karel Opočenský. Od června 1946 ho vystřídala dosavadní učitelka Radmila Polívková. V dalším školním roce 1947/1948 vedl školu pan Karel Hovorka, od 15. 3. 1948 byla správou školy pověřena učitelka Liljana Špytková. V témže roce byly zřízeny pobočné třídy ve Mšeně (22 žáci) a ve Klích (11 žáků). Správní výbor školy v červnu 1949 vypisuje konkurs na místo ředitele a 1. září do funkce nastupuje pan Gustav Pechar. Za jeho vedení školy došlo k mnohým zlepšením, zejména v kvalitě výuky. Počet žáků v červnu 1950 dosáhl 186 a v dalších letech ještě stoupl. Pro malý zájem byla zrušena pobočka ve Klích. Výnosem ministerstva školství byly 13. 12. 1950 zrušeny správní výbory a veškerá, zejména hospodářská působnost výboru přechází na tehdejší městský národní výbor.

Dnem 1. září 1951 byl opětně změněn název školy na Hudební školu. O rok později zahájila vyučování další pobočka, a to v Neratovicích v budově střední školy. Na konci školního roku navštěvovali Hudební školu celkem 404 žáci včetně přípravné hudební výchovy.

Ředitel Gustav Pechar byl odvolán a na jeho místo nastoupil 5. září 1958 učitel houslíJaroslav Moc. Ten setrval ve své funkci do 1. 1. 1977, kdy se ředitelem stal učitel žesťových nástrojů Miroslav Malec. I on byl ředitelem školy, která dvakrát změnila název (nejprve na LŠU, později na ZUŠ), po celých 25 let. Od září 2001 je ředitelem školy klarinetista Jiří Lechner.

Původní budova Na Vyhlídce zdaleka nemohla stačit rostoucímu zájmu žáků a nově vznikajícím oborům. Proto se vyučování rytmiky, které na několik let zaniklo a bylo obnoveno jako taneční obor s příchodem paní Pavly Hubáčkové roku 1965, přemístilo do tělocvičny dnešní zvláštní školy.¨

Výtvarnému oboru, který založil také roku 1965 akademický malíř Vladimír Veselý, byl pronajat atelier na náměstí v domě vedle mělnické radnice. Zde se vyučovalo až do roku 1993, kdy výtvarný obor opouští tyto prostory a stěhuje se do hlavní budovy na Palackého 122. Tato budova, ve které se dnes kromě učeben nachází ředitelství ZUŠ, byla v září 1975 poskytnuta škole a postupně upravována z bytů pro potřeby školy.

Posledního z oborů – literárně-dramatický – byl otevřen v září 1985. Do června roku 1994 tu úspěšně vyučovala paní Jiřina Lhotská. Po jejím odchodu obor zanikl.

Škola vstoupila do právní subjektivity roku 1993. Jejím zřizovatelem je město Mělník.

 

Dnešní základní umělecká škola vznikla jako Městská hu­dební škola ustavením ze dne 9. srpna 1945, kdy se sešel přípravný výbor. V kronice školy, kterou založil a v počátcích vedl profesor mělnického gymnázia Karel Bayer, je zrod školy popsán takto: „Když po slavném i neklidném osvobození vlasti od útlaku nacistů začaly všechny školy mělnické koncem května 1945 svoji novou čin­nost, pociťovali milovníci zpěvu a hudby na Mělníce, že by město potřebovalo v nových nadějných poměrech, aby také vyučování zpěvu a hudbě bylo postaveno na nové základy zřízením městské hudební školy tak, aby i nejchudším, ale nadaným žákům bylo toto vzdělání usnadněno, popř. propůjčováním stipendií poskytnuto zdarma.“ 

Nejnovější články

Archiv článků