Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Současnost

Základní umělecká škola Mělník,

poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech, hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita školy je stanovena celkovým počtem 480 žáků.

 budova školy   Foto budov ZUŠ 001a   vilakarola

     hlavní budova školy Palackého 122                    budova školy Na Vyhlídce 123               budova školy Vila Karola - Husova 40,41

 


Několik všeobecných vět o základním uměleckém vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základních uměleckých školách (ZUŠ) a poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech: v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. ZUŠ mají významný podíl na formování osobnosti svých žáků, rozvíjejí jejich individuální schopnosti a talent, vytvářejí a formují jejich umělecké vnímání a cítění. Organizace studia je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výsledky výchovy a vzdělávání v ZUŠ, stejně jako personální  a materiální podmínky pro výuku, jsou hodnoceny Českou školní inspekcí. Školy zpravidla organizují všechny typy studia: přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé. Pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ je nutné úspěšné vykonání talentové zkoušky. Úkolem ZUŠ je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé, odborně je vzdělávat a připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého popř. pedagogického zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření.


 

Základní umělecká škola Mělník

Škola sídlí ve třech historických budovách v centru města, Palackého 122, kde se vyučuje hudební a taneční obor, Na Vyhlídce 123, kde se vyučuje hudební obor a ve Vile Karola - Husova 41, kde se vyučuje hudební a výtvarný obor. Ve škole v současné době působí 16 plně kvalifikovaných pedagogů. Jejich odbornost a emailové nebo telefonické spojení, najdete v rubrice „KONTAKTY“. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností, nás neváhejte kontaktovat. Zřizovatelem školy je město Mělník.

Informace o systému výuky a hodnocení.

Výuka se uskutečňuje formou individuální (týká se jen hudebního oboru) a kolektivní. Kolektivní forma výuky probíhá ve všech oborech. V individuální výuce je na vyučovací lekci žák sám, se svým učitelem. Je mu věnována veškerá pozornost a celou lekci má sám pro sebe. Zde je potřeba zmínit, že tento systém je v Evropě ojedinělý a je potřeba si tohoto systému velmi vážit. Je celkem jasné, že pokud se má dítě kvalitně naučit na hudební nástroj nebo sólově zpívat, nemůže být v jedné vyučovací lekci s dalším žákem. Že je tento systém z dnešního ekonomického hlediska drahý? Ano je! Ale čas od času musí zvítězit kvalita. Proto si tohoto systému individuální výuky v hudebním oboru o to víc važme! Kolektivní výuka probíhá podobně jako v ostatních typech škol. Jedná se o výuku skupiny žáků.

Je důležité, zmínit ještě jednu skutečnost. Velmi často jsou Základní umělecké školy veřejností zařazovány mezi tzv. „kroužky“. Ano, jistě se jedná o volnočasovou aktivitu, ale je tu jedno velké „ale“. Základní umělecké školy jsou školy, nikoliv zájmové kroužky. Jak již bylo napsáno výše, jsou zařazeny v terciálním systému školství České republiky. To, že studium v nich není povinné, neznamená, že zde neplatí podobná, ne-li stejná, pravidla jako na ostatních školách. Je zde jasně určeno, kolika hodin se žák v určitém stupni vzdělávání musí v týdnu minimálně zúčastnit. Čili je určena povinná docházka pro studium. Stejně, jako se žák musí připravovat na výuku na základní nebo střední škole, stejně tak musí věnovat čas přípravě do umělecké školy. K tomu by měli rodiče přihlédnout, při organizaci času svých dětí. Naučit se hrát na hudební nástroj, zpívat, tančit, malovat a především, umění skutečně vnímat a posléze aktivně provozovat, není jednoduché a nedokáže to každý. Vše potřebuje čas, obrovskou trpělivost a vytrvalost. Teprve potom následuje radost, kterou má každá lidská dovednost přinášet.

Také v uměleckých školách se eviduje docházka do vyučování, omluvené a neomluvené hodiny. Podobný, jako na ostatních školách, je i systém hodnocení. Na konci každého pololetí dostává žák vysvědčení podle všech platných pravidel MŠMT. Rodiče se mohou informovat o prospěchu svého dítěte nejen u třídního učitele, ale i u všech dalších, kteří jejich dítě na nějaký předmět vyučují. Společné třídní schůzky naše škola neorganizuje, vše je na individuální domluvě rodiče s učitelem.

Jako škola, je ZUŠ Mělník naprosto rodičům otevřena. Mohou navštívit podle libosti učební lekci svého dítěte v individuální výuce. V kolektivní výuce pouze po předchozí domluvě s vyučujícím a to z důvodu kapacity učebních prostor. Přehled o průběžném hodnocení svého dítěte, pak najdou rodiče v žákovské knížce, včetně různých poznámek o průběhu každé lekce. ZUŠ Mělník používá elektronické žákovské knížky a v ní jsou vedeny všechny obory a předměty, které dítě v daném školním roce navštěvuje.

 

Systém výuky v naší škole:

 

  •          přípravné studium I – pro žáky po dosažení věku 5. let k 31. 8. daného školního roku
  •          základní studium I. stupně – pro žáky po dosažení věku 7. let k 31. 8. daného školního roku
  •          přípravné studium II – pro žáky po dosažení věku 13. let k 31. 8. daného školního roku
  •          základní studium II. stupně – pro studenty po dosažení věku 14. let k 31. 8. daného školního roku
  •          studium pro dospělé – od 19. let

 

Veškeré další informace o systému studia, včetně učebních plánů a osnov v jednotlivých oborech, studijních zaměření a vyučovacích předmětech, najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Mělník, který je veřejně dostupný na těchto stránkách v rubrice „DOKUMENTY“.

 

IMG_7394 (2)

 

Nejnovější články

Archiv článků